Nhảy đến nội dung
x
Top pole max. 1695mmlong only for use with JP-002-1/2 and JP-003-1/2/3/4/5/6/9/10 and 11.
Lower pole max. 1016 mm long only for use with JP-002-1/2 and JP-003-1/2/3/4/5/6/9/10 and 11.
Lower pole max. 1320 mm long only for use with JP-002-1/2 and JP-003-1/2/3/4/5/6/9/10 and 11.
Thế hệ JACKPOD được thiết kế lắp đặt trên những bề mặt bê tông có sẵn và tạo nên một giá đỡ cố định sử dụng trong việc lắp đặt cánh tay cẩu trục (Davit arms).
The JACKPOD BASE PORTABLE is a portable stand for use with the JACKPOD Davit system.
Thế hệ JACKPOD được thiết kế lắp đặt trên những bề mặt bê tông có sẵn và tạo nên một giá đỡ cố định sử dụng trong việc lắp đặt cánh tay cẩu trục (Davit arms).
Specially designed base for the use of the JACKPOPD Davit system on a flange connection.
Thế hệ JACKPOD được thiết kế lắp đặt trên những bề mặt bê tông có sẵn và tạo nên một giá đỡ cố định sử dụng trong việc lắp đặt cánh tay cẩu trục (Davit arms). Có thể chỉ được sử dụng với cẩu trục (Davit) của Skylotec và tất cả các phụ kiện phải dược thiết
The JACKPOD series is designed to be installed into an existing concrete surface and to provide a permanent support for the installation of a davit arm
Hệ thống giá đỡ đối trọng dạng xe đẩy (Counterweight)
Được sử dụng với phần thân trên của cẩu trục (Davit) và giá đỡ
Subscribe to Cẩu Trục